Medezeggenschapsraad


 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van RKBS de Bosbouwers is een orgaan dat bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 ouders. In het voortgezet onderwijs nemen ook leerlingen deel in de MR. Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school.

Ook ontwikkelingen voortkomend uit Weer Samen Naar Schoolbeleid (Passend onderwijs) en het opleiden van studenten zijn aandachtspunten die vallen onder de aandacht van de MR Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Veelal werkt de MR over al deze beleidsmatige zaken op de achtergrond met als einddoel om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school. 

 
De notulen en de agenda van de MR zijn in te zien bij de directie.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar medezeggenschapsraad@debosbouwers.nl


Hieronder het jaarverslag van de MR:

jaarverslag 2020-2021