Bosbouwers

Ouderparticipatie

Bosbouwers

Op De Bosbouwers vinden we het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Het kan dan gaan om informele vormen van ouderparticipatie, zoals het leveren van hand- en spandiensten, en om formele vormen, zoals zitting hebben in ouderraad, medezeggenschapsraad of schoolbestuur. 

Ouderraad (OR) 

Wij hebben een betrokken ouderraad. De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders die meehelpt met het organiseren van activiteiten/ festiviteiten en bijzondere momenten. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en drie ouders. De MR bespreekt de algemene gang van zaken in de school. De MR heeft een instemmingsbevoegdheid en een adviesbevoegdheid. Bij het veranderen van onderwijskundige doelstellingen of wijzigingen van het schoolplan heeft de MR instemming of adviesbevoegdheid. 

Klassenouder(s) 

Op De Bosbouwers wordt er gewerkt met klassenouders. Aan het begin van elk schooljaar worden er per groep twee ouder(s) gevraagd. Zij zijn de verbinding tussen de leerkracht en de andere ouders. Als bij een activiteit/ festiviteit hulp van ouders nodig is, zullen de klassenouders de andere ouders benaderen.

Gemeenschappelijk MR (GMR) 

Onze school is onderdeel van de stichting Meer Primair. Door het College van Bestuur van Meer Primair worden besluiten genomen die meer of zelfs alle scholen aangaan. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten. De scholen van Meer Primair zijn in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid.

Overige hulp 

De school (team en/of ouderraad) doet jaarlijks een beroep op ouders om hulp te verlenen bij diverse activiteiten. De vraag om hulp wordt gesteld via de school-app (Parro). Daarnaast maken we gebruiken klassenouders.