Bosbouwers

Klachtenregeling

Bosbouwers

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kun je vragen hebben of ontevreden zijn over hoe zaken zijn aangepakt (denk aan de communicatie vanuit de school, de manier waarop je kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er dan ook niet mee rondlopen, maar leg de klacht neer waar deze hoort op school: 

  • Bij de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas; 
  • Bij de directeur als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen. 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon van school en/of de extern vertrouwenspersoon. 
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersonen. De contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u indien wenselijk in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 

Nuttige adressen

Coördinator sociale vaardigheid en contactpersoon De Bosbouwers 
Els Verstraeten, werkzaam op onze school 
e.verstraeten@debosbouwers.nl
 
Externe vertrouwenspersoon 
Vivian Donker  
v.donker@onderwijsadvies.nl 
telefoonnummer: 0182-556494
 
Het schoolbestuur 
Meer Primair 
telefoonnummer: 023-5542350 
 
Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
telefoon: 070 3861697 
info@klachtencommissie.org 
 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en is te vinden op de website van onze school onder de naam 
Klachtenregeling Meer Primair. 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Het telefoonnummer van het Centraal meldpunt is 0900-1113111 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.