Wat zijn de schooltijden van De Bosbouwers?

Wij hanteren het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur op school zijn. Zij eten allemaal op school in de eigen klas.

Hoe weet ik of De Bosbouwers een geschikte school is voor mijn kind (eren)?
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. U kunt een afspraak maken met de directeur. Zij zal in een persoonlijk gesprek over De Bosbouwers vertellen  en u een rondleiding geven.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Bosbouwers en over het onderwijs?
In onze Schoolgids geven wij ouders van toekomstige leerlingen informatie over de school en verantwoorden wij ons onderwijs aan de ouders van onze leerlingen. Deze schoolgids vindt u op de website.
Voor alle groepen is een apart informatieboekje gemaakt. Ook deze informatieboekjes vindt u op de website. 

Wat zijn de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang?
In de omgeving  van de school zijn goede voorzieningen op het gebied van voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Dit is een professionele organisatie, die pedagogisch verantwoorde en goede kinderopvang biedt. 

Hoeveel leerlingen telt de Bosbouwers?
De Bosbouwers is een middelgrote school. Er zijn ongeveer 178 leerlingen.

Hoe groot zijn de groepen?
In het jaar 2022-2023  zijn er 9 groepen. Gemiddeld zitten er ongeveer 25 leerlingen in een groep. Kleutergroepen starten het jaar vaak wat kleiner en kunnen aan het eind van het jaar wat zijn groter i.v.m. de instroom van 4-jarigen.

Zijn er combinatiegroepen?
Op dit moment zijn er geen combinatiegroepen buiten groep 1/2. 

Op welke manier worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden?
Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed te volgen, worden deze zorgvuldig geregistreerd. In de kleutergroepen worden observatielijsten begehouden. In de groepen 3 tot en met 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Ook wordt het Cito Volgsysteem Primair Onderwijs gebruikt. De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen wij met het programma Zien. 

Hoe vaak krijgen de kinderen een rapport?
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit zal zijn in februari en in de laatste schoolweek.

Op welke manier worden de ouders verder op de hoogte van de vorderingen van hun kind?
Op de website, onder het kopje Gesprekscyclus kunt u zien wanneer er een gesprek plaatsvindt.

Wat is er om 'pesten' tegen te gaan?
Hoewel het pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel tot een minimum te beperken. Wij hebben een pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt verwezen als sprake is van pestgedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de normen en waarden. In schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met de Vreedzame School. Via deze link kunt u lezen wat de Vreedzame School inhoudt: https://devreedzame.school/info
Ook maken wij sinds vorig schooljaar gebruik van de M5 methode. Op de  homepagina van onze website kunt u daar meer over lezen.

Is er een financiële vrijwillige ouderbijdrage?
Ja, Dit geld wordt  gebruikt ter financiering van de vele activiteiten die worden georganiseerd door de ouderraad, zoals Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis, themadag, kunstmenu, sportdag etc. 

Wanneer kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?
Voor de schoolorganisatie is het prettig als we weten welke nieuwe kinderen we kunnen verwachten. Wij raden u aan om uw peuter in te schrijven voor uw kind 3 jaar is.

Wat moet ik doen?
Neemt u dan contact op met de directeur om een afspraak te maken. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een uitgebreide rondleiding.